Osnovna konstrukcija objekata je armirano-betonska, skeletna, sa čvrsto zidanim vanjskim i unutrašnjim zidovima i stubovima unutar osnovnog korpusa. Stubovi su pravougaonog presjeka, sa kontinualnom AB pločom. Debljina AB platana iznosi 20 cm. Objekti su postavljeni na temeljnoj ploči sa ojačanjima na mjestima stubova. Temeljni zidovi po obodu objekta su debljine 20 cm.